گروه اقتصاد سازمان آموزش و پرورش شهر تهران

شاخص فقر انسانی

سنجش میزان فقر در کشورهای مختلف نه تنها براساس معیارهای گوناگون صورت میگیرد بلکه معیارهای مزبور نیز در کشورهای صنعتی و در حال توسعه از نظر نحوه شمول گروههای انسانی و فراوانی پارامترهای مؤثر در برآورد شاخصها و تشخیص چگونگی محرومیتها متفاوت میباشد. در مطالعه حاضر روش تعیین شاخص فقر در گزارش توسعه انسانی سازمان ملل سال ۱۹۹۸، به تفکیک در کشورهای صنعتی و در حال توسعه مورد بررسی قرار گرفته است.
شاخص فقر انسانی در کشورهای در حال توسعه، محرومیت انسانها را در سه زمینه اساسی زندگی مطالعه میکند:
طول عمر، دانش، استاندارد زندگی مناسب.
در تعیین شاخص فقر انسانی در کشورهای در حال توسعه محرومیت اول (طول عمر) بهوسیله درصد مردمی توجیه میشود (درصد از کل جمعیت) که انتظار نمیرود تا سن
۴۰ سالگی زنده بمانند و در واقع تا سن مذکور فوت میکنند و محرومیت از دانش از طریق (بیسوادی بزرگسالان و بیسوادان ۱۵ ساله و بالاتر) و محرومیت از سطح زندگی مناسب از ترکیب سه متغیر تعیین میگردد:
۱) درصد مردمی که به آب سالم دسترسی ندارند.
۲) درصد مردمی که به خدمات بهداشتی دسترسی ندارند.
۳) درصد کودکان کموزن زیر ۵ سال (کودکانی که وزن آنان کمتر از سن متعارف وزن آنها میباشد.)

                                                               بر گرفته شده از:گزارش توسعه انسانی سازمان ملل۱۹۹۸

                                                                                مرکزآمار ایران